Inleiding

Door middel van de Slotrapportage 2017 informeert het college de raad over de
(financiële) voortgang van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Deze Slotrapportage is het laatste document uit de budgetcyclus om het inzicht en de financiële begrotingsmutaties 2017 aan te geven. Het resultaat van de rapportage is een voorbode op het resultaat van de Jaarstukken, waarbij het streven is om bij de Jaarstukken 2017 minimale afwijkingen te presenteren.

In deze financiële rapportage wordt in principe gerapporteerd over zaken die meer dan 10% afwijken van de begroting met een minimum van € 25.000.

De rapportage begint met een samenvatting van de voortgang inclusief het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2017. In een aparte tabel worden de financiële effecten boven de € 50.000 weergegeven. Daarna wordt per programma aangegeven wat de financiële ontwikkelingen zijn tot en met oktober 2017. Naast de ontwikkelingen per programma wordt ingegaan op het verloop van de post onvoorzien (taakveld 0.8).