Samenvatting en voorstel

Beleidsinhoudelijke koers

De uitvoering van de ambities van de raad uit de Programmabegroting 2017 ligt op koers conform hetgeen gesteld is in de Voortgangsrapportage 2017; het betreft het laatste volledige jaar van het Collegeprogramma 2014-2018. Ten tijde van het opmaken van deze Slotrapportage is daar geen wijziging in gekomen behoudens daar waar wij het in deze rapportage aangeven.

Deze rapportage is financieel van aard. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze financiële voortgang en bijstellingen waar noodzakelijk.

Financieel meerjarenperspectief

Financieel effect van de Slotrapportage 2017

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven. Zoals in de onderstaande tabel is af te lezen is het financiële effect van deze Slotrapportage voor het lopende jaar 2017 positief, maar voor de jaren daarna negatief.

Deze Slotrapportage richt zich in principe op het lopende begrotingsjaar 2017. De reden van het presenteren van de effecten meerjarig is gelegen in het feit dat we aansluiting met het structurele perspectief tot 2021 willen houden (zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2018). De financiële meerjarige effecten 2018-2021) die we nu voorleggen worden na vaststelling ook verwerkt als aanvulling op de primitieve begroting 2018-2021.

Financieel effect Slotrapportage 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo lasten en baten Slotrapportage (x 1.000):

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

429

-1.153

-273

-99

-179

Totaal meerjarig effect Slotrapportage 2017

429

-1.153

-273

-99

-179

Financieel meerjarenperspectief na de Slotrapportage 2017

Het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2017-2021 ziet er na verwerking van de effecten van deze Slotrapportage als volgt uit:

Financieel perspectief 2017-2021

2017

2018

2019

2020

2021

Stand na Voortgangsrapportage 2017

1.367

0

0

0

0

Stand na Programmabegroting 2018-2021

0

-1.855

-108

-838

791

Financieel effect Slotrapportage 2017 (structurele + incidentele mutaties)

429

-1.153

-273

-99

-179

Waarvan incidenteel te dekken lasten tot en met de Slotrapportage 2017

514

4.809

1.170

1.647

26

Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017

2.310

1.801

789

710

638

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Slotrapportage 2017

Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend. De mutaties in de Slotrapportage leveren een nadelig effect op voor het financieel meerjarenperspectief. Voor het jaar 2017 is dit een voordelig effect van € 429.000. In het jaar 2018 is een nadelige piek, welke veroorzaakt wordt door de incidentele budgetoverhevelingen van 2017 (daar voordelig effect) naar 2018 (daar nadelig effect). Ook voor de jaren daarna is het financiële effect van deze rapportage nadelig, aflopend naar € 179.000 in 2021.

Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017

In het structurele beeld (de jaren 2018-2021) is na deze Slotrapportage een dalende trend waar te nemen. Alle jaren vertonen wel een positief resultaat met een structureel begrotingsresultaat van € 2,3 miljoen in 2017 tot € 0,6 miljoen in 2021.

Analyse effecten hoger dan € 50.000

De belangrijkste oorzaken (effect hoger dan € 50.000) van de budgettaire consequenties in deze rapportage zijn in onderstaande tabel te lezen:

Onderwerp

Voordeel/
Nadeel

I/S

2017

2018

2019

2020

2021

Budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018/2019

voordelig > nadelig

I

        1.443.523

-1.153.080

-290.443

                -  

                 -  

Frictiebudget 2017

nadelig

I

-446.443

                    -  

                   -  

                -  

                -  

Extra OZB-opbrengsten (uit voorgaande belastingjaren)

voordelig

I

            75.000

                    -  

                   -  

                -  

                 -  

Verwerking van de Septembercirculaire 2017 voor de algemene uitkering gemeentefonds

nadelig

S

-147.991

           136.945

          29.878

-76.819

-157.435

Sociaal economische visie onderdeel account-acquisitieplan

nadelig > voordelig

I

-150.000

           150.000

                   -  

                -  

                -  

Minderopbrengsten forensenbelasting

nadelig

I

-52.000

-52.000

                   -  

                -  

                 -  

Vaststelling subsidie 2016 Meerpaal

voordelig

I

            83.546

                    -  

                   -  

                -  

                 -  

BBZ 2017

nadelig

I

-71.962

                    -  

               -  

                -  

                 -  

Minimabeleid 2017

nadelig

I

-159.238

-159.238

                 -  

                -  

                 -  

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de diverse Programma's in hoofdstuk 3 van deze Slotrapportage 2017 en de bijlage met het financieel overzicht per programma/taakveld.

Budgetoverhevelingen

Bij deze Slotrapportage wordt voorgesteld om € 1,4 miljoen over te hevelen van 2017 naar 2018. Via deze budgetoverhevelingen worden de financiële middelen overgeheveld van het lopende jaar 2017 naar het nieuwe jaar 2018 en verder. Ten tijde van het opmaken van deze Slotrapportage is voor de meeste van de budgetten gelukt om een goede inschatting te maken of en voor hoeveel er overgeheveld kan worden. Een overzicht van de budgetoverhevelingen 2017 is in de tabel hieronder weergegeven, waarbij we de overhevelingen verdelen in drie categorieën:

  • Meerjarige projectbudgetten: de voorgestelde overhevelingen hebben voor € 800.000 betrekking op meerjarige projectbudgetten waarvoor we naar huidige inzichten de uitvoering begrotingstechnisch nu in het juiste jaar hebben verwerkt. De meerjarenraming is daarmee geactualiseerd op basis van de projectplanningen;
  • Incidentele projectbudgetten vertraagd: daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 569.000 over te hevelen betrekking hebbende op incidentele budgetten 2017 voor activiteiten die door uiteenlopende oorzaken een langere looptijd hebben en in 2018 of later worden afgerond;
  • Middelen van derden: tot slot wordt er voor € 74.000 aan middelen verkregen van derden overgeheveld.

Het terugdringen van de budgetoverhevelingen zit in een stijgende lijn. Ter vergelijking, bij de Slotrapportage vorig jaar was er een totaalbedrag aan budgetoverhevelingen van € 4,0 miljoen.

De over te hevelen budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen. Het college heeft aandacht voor het aantal overhevelingen en haar omvang. In 2016 is een eerste stap gezet door te rapporteren over de voortgang en het beter sturen op (meerjarige) projecten, door deze op basis van de actuele projectplanningen ook meerjarig in de begroting te verwerken. Dit sluit aan op de vernieuwing van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) met het oog op een meer transparante
informatievoorziening rondom begroting en verantwoording. In de komende jaren werken we toe naar een betere sturing op (meerjarige)projecten en een meerjareninvesterings-programma.

Budgetoverhevelingen 2017

Bedrag

Budgetoverhevelingen bij Voortgangsrapportage 2017:

150.000

Budgetoverhevelingen bij Slotrapportage 2017:

1.443.523

Totaal budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018

1.593.523

Budgetoverhevelingen per criterium overheveling

Totaal 2017

VR2017

SR2017

Meerjarenprojecten

800.443

0

800.443

Vertraagde incidentele projecten

718.942

150.000

568.942

Middelen derden

74.138

0

74.138

Totaal budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017

1.593.523

150.000

1.443.523