Bijlage Financieel overzicht per programma/taakveld

Slotrapportage 2017 - Financieel overzicht

(Per programma, per Taakveld)

Programma 0

2017

2018

2019

2020

2021

0.4

I

Budgetoverheveling van 2017 naar 2018 Programma Dienstverlening

75.000

-75.000

0

0

0

0.4

I

Budgetoverheveling van 2017 naar 2018 Zaakgericht Werken

210.000

-210.000

0

0

0

0.4

I

Budgetoverheveling van 2017 naar 2018 Verbeteren kasprocedure via Pin only

30.000

-30.000

0

0

0

0.4

S

Contributiewijziging VNG obv inwoneraantal per 01-01

-2.876

-7.369

-7.369

-7.369

-7.369

0.4

I

Budgetoverheveling project digitaal archiveren

70.000

-70.000

0

0

0

0.4

I

Implementatie DLO van 2018 naar 2017

-17.500

17.500

0

0

0

0.4

I

Budgetoverheveling LEADER

150.000

-150.000

0

0

0

0.4

I

Budgetoverheveling doelmatig werken

25.000

-25.000

0

0

0

0.4

I

ICT aanpassingen agv organisatie-aanpassing

30.000

-30.000

0

0

0

0.4

I

Frictiebudget 2017

-446.443

0

0

0

0

0.4

I

Budgetoverheveling Frictiebudget 2017 naar 2018 en 2019

340.443

-50.000

-290.443

0

0

0.4

I

11 extra parkeerplaatsen bij de gemeentewerf

0

-30.000

0

0

0

0.4

S

1,55 fte MDF SMW naar personeel taakveld overhead

0

-20.666

-31.000

-31.000

-31.000

0.4

I

Minder lasten netwerkplatform

30.000

0

0

0

0

0.5

I

Correctie prijsstijgingen en inflatie Voorzieningen

20.871

0

0

0

0

0.61

I

Extra OZB-opbrengsten (uit voorgaande belastingjaren)

75.000

0

0

0

0

0.64

S

Minder opbrengsten hondenbelasting

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0.7

S

Uitkomsten Septembercirculaire 2017 - Integratieuitkering Sociaal domein

1.441

-109.010

-88.968

-118.086

-114.793

0.7

S

Uitkomsten Septembercirculaire 2017 - Algemene uitkering gemeentefonds

-147.991

136.945

29.878

-76.819

-157.435

Totaal Programma 0 (excl. Dekking taakveld 0.10)

432.945

-662.600

-397.902

-243.274

-320.597

Mutaties reserves (taakveld 0.10)

0.10

I

Storting Bestemmingsreserve P-Wet inkomensdeel

-418.103

0

0

0

0

0.10

I

Dekking aanwezig uit Bestemmingsreserve MFG2 Biddinghuizen

10.000

0

0

0

0

0.10

I

Doorschuiven onttrekking Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering ICT aanpassingen organisatie-aanpassing

-30.000

30.000

0

0

0

Totaal Programma 0 (incl. Dekking bestemmingsreserve taakveld 0.10)

-5.158

-632.600

-397.902

-243.274

-320.597

Programma 1

2017

2018

2019

2020

2021

1.2

I

Budgetoverheveling van 2017 naar trainingsdatum 2018 Diamant

50.000

-50.000

Totaal Programma 1

50.000

-50.000

0

0

0

Programma 2

2017

2018

2019

2020

2021

2.1

I

Overdragen damwandconstructie Ankerplaats aan Waterschap Zuiderzeeland

0

-46.439

0

0

0

2.1

I

Gladheidsbestrijding 2016-2017

-35.000

0

0

0

0

2.1

I

Budgetoverheveling Projecten Openbare verlichting

297.800

-297.800

0

0

0

2.1

I

*Dekking voorziening openbare verlichting

-297.800

297.800

0

0

0

2.4

S

Actualisatie budget Watergangen, drainage en duikers

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal Programma 2

-25.000

-36.439

10.000

10.000

10.000

Programma 3

2017

2018

2019

2020

2021

3.2

I

Sociaal economische visie onderdeel account-acquisitieplan

-150.000

150.000

0

0

0

3.3

S

Minderopbrengsten marktgelden

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

3.4

S

Minderopbrengsten forensenbelasting

-52.000

-52.000

0

0

0

Totaal Programma 3

-207.000

93.000

-5.000

-5.000

-5.000

Programma 4

2017

2018

2019

2020

2021

4.3

I

Budgetoverheveling Aanbod alle Peuters

74.138

-74.138

0

0

0

Totaal Programma 4

74.138

-74.138

0

0

0

Programma 5

2017

2018

2019

2020

2021

5.2

S

Extra duurzaamheidsmaatregelen nieuwbouw zwembad Overboord

0

0

-31.500

-39.600

-38.700

5.2

S

*Dekking door verlaging exploitatiesubsidie binnensportaccommodaties

0

0

40.800

40.800

40.800

5.2

S

Extra duurzaamheidsmaatregelen nieuwbouw zwembad Overboord amendement

0

0

-6.440

-8.096

-7.912

5.2

I

Onderzoek verduurzaming sportaccommodaties

-12.500

0

0

0

0

5.7

I

Vaststelling subsidie 2016 Meerpaal

83.546

0

0

0

0

5.7

I

Bijdrage aan stichting MFG2 Biddinghuizen

-10.000

0

0

0

0

0.10

I

*Dekking bestemmingsreserve MFG2 Biddinghuizen (2017: € 10.000)

Totaal Programma 5

61.046

0

2.860

-6.896

-5.812

Programma 6

2017

2018

2019

2020

2021

6.1

S

Septembercircirculaire 2017: Toezicht en handhaving Kinderopvang

0

-4.396

-3.263

-3.286

-3.289

0.7

S

*Dekking septembercirculaire Algemene uitkering (oplopend naar -€ 3.289 in 2021)

6.1

I

Integratie en participatie statushouders

-141.768

0

0

0

0

0.7

S

*Dekking septembercirculaire Algemene uitkering (2017: € 141.768)

6.1

I

Budgetoverheveling versterking voorveld 2017

230.000

-230.000

0

0

0

6.2

S

Septembercirculaire 2017 Jeugdzorg )1

5.227

59.205

28.876

38.560

28.876

6.2

S

1,55 fte MDF SMW naar personeel taakveld overhead

0

20.666

31.000

31.000

31.000

6.3

I

Budgetoverheveling armoedebeleidsplan Vrijwilligersinitiatief

87.468

-87.468

0

0

0

6.3

I

Definitieve vaststelling & slotrapportage 2017 BUIG

418.103

0

0

0

0

0.10

I

*Storting in Bestemmingsreserve P-Wet inkomensdeel (2017: -€ 418.103)

6.3

S

Voorlopige vaststelling BUIG 2018

0

0

0

0

0

6.3

I

Slotrapportage 2017 BBZ

-71.962

0

0

0

0

6.3

I

Minimabeleid slotrapportage 2017

-159.238

-159.238

0

0

0

6.4

S

Septembercirculaire 2017 Participaitiebudget WSW )1

0

0

0

-11.636

-11.879

6.4

S

Septembercirculaire 2017 Participaitiebudget Reïnt. )1

0

0

0

0

38.408

6.4

I

Budgetoverheveling uitbestede werkzaamheden WSW

7.725

-7.725

0

0

0

6.6

S

Septembercirculaire 2017 WMO huishoudelijke hulp )1

-15.992

-16.169

-16.169

-16.305

-16.969

6.6

S

Septembercirculaire 2017 AWBZ naar WMO )1

9.324

65.974

76.261

107.467

76.357

6.6

I

Budgetoverheveling restant HHT van 2017 naar 2018

93.749

-93.749

0

0

0

0.7

S

*)1 Dekking posten septembercirc.Integratieuitkering Sociaal domein (oplopend naar -€ 114.793 in 2021)

Totaal Programma 6 (excl. Dekking taakveld 0.10)

462.636

-452.900

116.705

145.800

142.504

Programma 7

2017

2018

2019

2020

2021

7.1

I

Vaststelling subsidie 2016 GGD Flevoland

17.934

0

0

0

0

7.3

S

48 extra ondergrondse containers

0

-26.600

-34.440

-33.640

-32.840

7.3

S

*Dekking voorziening afval

0

26.600

34.440

33.640

32.840

Totaal Programma 7

17.934

0

0

0

0

Programma 8

2017

2018

2019

2020

2021

Geen mutaties voor dit programma.

Totaal Slotrapportage 2017 (incl. dekking bestemmingsreserves)

428.596

-1.153.077

-273.337

-99.370

-178.905