Financieel effect programma 8

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.289

-949

-

-949

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.296

-2.127

-

-2.127

8.3

Wonen en bouwen

-1.443

-1.443

-

-1.443

Subtotaal lasten

-5.028

-4.519

-4.519

Baten:

8.1

Ruimtelijke ordening

4

4

-

4

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.333

2.164

-

2.164

8.3

Wonen en bouwen

1.145

895

-

895

Subtotaal baten

3.482

3.063

3.063

Verwacht exploitatieresultaat

-1.546

-1.456

-

-1.456

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect Slotrapportage meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

8.1

Ruimtelijke ordening

-

-

-

-

-

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-

-

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma