Voortgang onderwerpen 2017

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Sociaal economische visie onderdeel account-acquisitieplan (€ 150.000 nadelig incidenteel in 2017 en € 150.000 voordelig in 2018)

De gemeenteraad heeft het college bij de vaststelling van de Sociaal economische visie in september opgeroepen om de uitvoering van het acquisitieplan voortvarend op te pakken en het plan nog dit jaar af te ronden. Hiervoor is bij amendement incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld.

Alle acties zijn hier nu ook op gericht. Samen met een lokaal marketingbureau en het Agrifood en innovatiecluster wordt nu aan dit plan gewerkt. Onderdeel is het maken van het functieprofiel van een acquisiteur en de borging in de bestaande organisatie, waaronder de verbinding met het bestaande accountmanagement. Het bedrag wordt voor een deel benut voor het opstellen van het plan.

In de Kadernota 2018 was voor dezelfde activiteit ook € 150.000 opgenomen. Als gevolg van het aangenomen amendement zijn deze middelen nu niet meer benodigd. Het restantdeel van de in 2017 beschikbaar gestelde middelen zal in 2018 worden benut om het plan verder uit te voeren (kosten acquisiteur en bijbehorende marketing-instrumenten). De omvang hiervan wordt bij de jaarrekening 2017 bepaald.

Voortgang grondexploitaties 2017

Bij programma 8 wordt onder Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) een toelichting gegeven over de voortgang van de alle lopende grondexploitaties.