Voortgang onderwerpen 2017

5.2 Sportaccommodaties

Extra duurzaamheidsmaatregelen nieuwbouw zwembad Overboord (€ 450.000 en € 92.000 krediet, structurele kapitaallasten m.i.v. 2019)

In juli 2017 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een additioneel krediet voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen nieuwbouw zwembad Overboord (€ 450.000). De structurele kapitaallasten worden gedekt vanuit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan het exploitatietekort.

De raad heeft daarnaast bij amendement nog een extra krediet beschikbaar gesteld (€ 92.000). Dit is specifiek bedoeld voor het toepassen van een warmtepomp voor uitsluitend de opwekking van het centrale verwarmingswater en het toepassen van spoeling van de toiletten met regenwater. De budgettaire effecten van beide kredieten zijn opgenomen in de Slotrapportage.

Omschrijving

Investering

Kapitaallast

2019

2020

2021

Duurzaamheidsmaatregelen cf. raadsvoorstel B17.000881

450.000

- 31.500

- 39.600

- 38.700

Additionele duurzaamheidsmaatregelen cf. amendement

92.000

- 6.440

- 8.096

- 7.912

Verlaging exploitatiebijdrage

40.800

40.800

40.800

Saldo effect (meerjaren)begroting

2.860

-6.896

-5.812

Onderzoek verduurzaming sportaccommodaties (€ 12.500 nadelig incidenteel)

Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad is het college een onderzoek gestart naar de verduurzaming van de sportaccommodaties in de gemeente Dronten. Gelet op de vereiste specifieke kennis is een extern bureau aangetrokken, dat in afstemming met de verenigingen het onderzoek uitvoert. Het college is voornemens om de resultaten richting de gemeenteraad gelijktijdig te presenteren met de Sportnota, zo mogelijk, in januari 2018.