Voortgang onderwerpen 2017

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Financiële ontwikkeling Jeugdhulp 2017

In de Voortgangsrapportage hebben we aangegeven dat de begroting Jeugdhulp 2017 binnen de beschikbare financiële kaders zoveel mogelijk aangepast is op het kostenniveau van 2016. Daarmee is op basis van de toen beschikbare gegevens een realistischer begroting Jeugdhulp gepresenteerd. De stuurcijfers uit de eerste halfjaarrapportage Sociaal Domein (september 2017) laten echter een negatiever beeld zien; zowel wat betreft de lokale, maar vooral de regionale Jeugdhulp zien we het gebruik en de kosten stijgen. De analyse van de beschikbare informatie loopt nog (zie ook toelichting in Aanbiedingsnota Begroting 2018), maar we kunnen vaststellen dat de begroting 2017, zoals gepresenteerd in de Voortgangsrapportage, fors overschreden zal worden wanneer het beeld van het 1e halfjaar zich doorzet in het 2e halfjaar. De bestemmingsreserve Sociaal Domein (huidige stand circa 5 ton) is mogelijk niet voldoende om dit tekort af te dekken. Hoe hoog de bijdrage uit de algemene middelen in dat geval zal zijn, kunnen we nu nog niet aangeven. Dit hangt ook af van de uitgaven binnen de Participatiewet en de Wmo. Als bij de Participatiewet en/of de Wmo minder wordt uitgegeven dan geraamd voor 2017 wordt dit overschot gestort in de bestemmingsreserve Sociaal Domein en zou daarmee een groter deel van het tekort op de Jeugdhulp kunnen worden opgevangen. Bij de Jaarrekening 2017 zullen we het definitieve beeld 2017 presenteren en zo nodig bij de voortgangsrapportage 2018 met een voorstel komen tot aanpassing van het budget Jeugdhulp 2018.