Voortgang onderwerpen 2017

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Voortgang grondexploitaties 2017

Op basis van de laatst bekende inzichten wordt voor de grondexploitatie een inzicht gegeven in de prognose van het resultaat en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht.

Grondverkopen 2017

Het is duidelijk dat de markt aantrekt. Dit heeft invloed op de grondverkopen en interesses voor bestaande woningbouw en nieuwbouw van woningen en bedrijven. De woningbouw in Dronten (met name plan De Gilden) heeft altijd wel vraag en aanbod gekend. De laatste 2 jaar zie je een sterke verkoopstijging van nieuwe woningen bij projectontwikkelaars en worden onze particuliere kavels weer via verloting verkocht.

In Biddinghuizen en met name het project De Graafschap zien we gelukkig ook weer interesse in zowel projectmatige bouw alsmede vraag naar particuliere kavels. Bijzonder is het project De Voor in het centrum van Biddinghuizen. Hier worden circa 20 woningen gerealiseerd voor bijzondere doelgroepen. De opbrengsten van de projecten De Graafschap en De Voor worden in 2018 geëffectueerd omdat de projectmatige contracten een ontwikkeltijd van 6 tot 9 maanden kennen. De particuliere kavels (circa 6) zijn nu onder optie. Ook in het project Bloemenzoom is voor het laatste projectmatige deel van 16 woningen met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten. Verder is 1 hoekkavel onder optie. De vraag naar woon-werkkavels blijft achter. Hier-onder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 oktober 2017 in de administratie is verwerkt.    

De vraag naar woon-werkkavels blijft achter. De grondverkopen bedrijfskavels zijn met name bestemd voor de vestiging van distributie en productie bedrijven. Het betreft  distributie en productie van o.a.  kantoormeubelonderdelen, meststoffen, palletkachels, papier, wegbebakening en machineverhuur. Hieronder is aangegeven per grondexploitatie wat op 1 oktober 2017 in de administratie is verwerkt.

Grondverkopen stand t/m 1-10-2017

Industrie

Plan

m2

€/m2 excl. btw

opbrengst ex btw

opmerking

151 Bussiness Zone Delta 1

3.793

64

242.752

155 Bussiness Zone Delta 5

5.407

64

346.048

161 Poort van Dronten 1

7.517

96

720.000

incl 964 m2 talud om niet

382 Tarpan

2.700

56

151.200

totaal

19.417

1.460.000

Oldebroekerweg particulier

31.499

part. ontwikkeling derden

Woningbouw

Plan

aantal

opbrengst ex btw

opmerking

031 De Gilden 1e fase

29

725.000

oplevering 2018

032 De Gilden 2e fase

28

1.578.912

oplevering 2018

034 Het Palet Wisentzone

12

1.480.221

oplevering 2018

034 Het Palet West

65

3.548.555

oplevering 2018

126 Ottoplein-HZ

51

667.200

oplevering 2017/2018

totaal

156

7.274.888

Ontwikkelingen grondexploitaties

Binnen de grondexploitaties kan complex 173 Hollandse Vaart per 31 december 2017 worden afgewikkeld. Het plan is gereed. Het 5e appartementen gebouw in Heuvelpark (complex 171) is na een succesvolle verkoop in aanbouw. Met het woonrijp maken kan in 2018 worden gestart (en mogelijk worden afgerond afhankelijk van verloop van de bouw). Het complex kent een fors positief resultaat van € 3,6 miljoen op startwaarde. Het is daarom verantwoord om een tussentijdse winstneming te doen van € 3,0 miljoen.

Voor de ontwikkeling van het project De Havenkade door ontwikkelaar van Wijnen is een grondexploitatie opgesteld met complex-nummer 127. In de raadsvergadering van december 2017 zal deze grondexploitatie naar verwachting worden aangeboden voor besluitvorming. Op dit moment heeft deze grondexploitatie op basis van de gehanteerde uitgangspunten een negatief resultaat op startwaarde van € 0,5 miljoen. Merendeel veroorzaakt door de hogere verwervingskosten van de percelen van Arendonk, de inschatting van de planontwikkelingskosten en de voor het gebied toe te rekenen bovenplanse kosten die niet door de ontwikkelaar worden vergoed.

Resultaat 2017

Prognose van het resultaat geeft dan het volgende beeld. Een toename van de voorzieningen van € 0,8 miljoen en een winstneming € 3,0 miljoen geeft een prognose van circa € 2,2 miljoen. De toename in de voorziening wordt veroorzaakt door het resultaat van de nieuwe Grondexploitatie De Havenkade en door toepassing van een stimulerings-maatregel voor de particuliere kavels een verslechtering van € 0,3 miljoen binnen het complex De Graafschap.

Voorzieningen

Stand voorz.

Stand per

Slotrapportage 2017

mutatie

1-1-2016

31-12-2016

prognose

115 De West-kantoren

-17.219

-14.505

-14.739

-234

127 Havenkade nieuwe grex (raad december 2017)

-494.000

-494.000

231 De Graafschap - 1e fase

-2.283.419

-1.303.683

-1.606.161

-302.478

161 Poort van Dronten 1e fase

-2.006.000

0

0

161 Poort van Dronten 1e fase risico vz >10 jr

-8.520.282

-8.520.282

0

totaal

-4.306.638

-9.838.470

-10.635.182

-796.712

A

Winstneming

171 Heuvelpark

start woonrijp 2018

3.000.000

B

Afsluiten

173 Hollandse Vaart

plan is gereed

20.000

C

Prognose resultaat 2017

(A+B+C)

2.223.288