Budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld.

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen naar het boekjaar 2018 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Programma 0

- Budgetoverheveling Project Digitaal Archiveren

70.000

mr. A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

- Budgetoverheveling Pin only

30.000

P. van Bergen

Bedrijfsvoering

- Budgetoverheveling Programma Dienstverlening

75.000

P. van Bergen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

- Budgetoverheveling Zaakgericht Werken

210.000

P. van Bergen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

- Budgetoverheveling Frictiebudget

340.443

mr. A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

- Budgetoverheveling LEADER

150.000

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

- Budgetoverheveling Doelmatig werken

25.000

mr. A.B.L. de Jonge

Bedrijfsvoering

Totaal Programma 0

900.443

Budgetoverheveling Project Digitaal Archiveren (€ 70.000 naar 2018)

In augustus 2017 is het project Digitaal Archiveren van bouwdossiers opgestart. Hieraan zijn nog twee onderdelen toegevoegd, te weten de milieudossiers en de bouwtekeningen van gemeentelijke gebouwen. Deze uitbreiding van de omvang van het op te leveren projectresultaat en de inmiddels gebleken grote complexiteit van de digitalisering zelf zijn aanleiding voor een doorloop van dit project in 2018. Hierdoor zal dit budget deels in 2018 worden besteed.

Budgetoverheveling Doelmatig werken (€ 25.000 naar 2018)

Door uw raad is een bedrag beschikbaar gesteld voor doelmatig werken. Tot op heden is er een deel van het beschikbare budget uitgegeven. Om verder invulling te geven aan het doelmatig werken stellen wij voor om het restantbudget over te hevelen naar het jaar 2018.

Budget overheveling budget ICT aanpassingen a.g.v. organisatie ontwikkeling (€ 30.000 in 2018 t.l.v. bestemmingsreserve Bedrijfsvoering i.p.v. 2017)

In de voortgangsrapportage heeft u ingestemd met het aanwenden van de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering voor de benodigde ICT aanpassingen als gevolg van de organisatie ontwikkeling. Hiervan zal € 30.000 in 2018 worden uitgegeven in plaats van in 2017.

Budgetoverheveling Zaakgericht werken (€ 210.000 naar 2018)

Met de vaststelling van het Programmaplan verbetering Dienstverlening 2015-2018 door de raad in mei 2015, werd de koers voor het programma inclusief doelen, activiteiten en financiering bepaald. In het programmabudget zijn incidentele investeringsgelden opgenomen (waaronder die vanuit het voormalige project Egem-i/5D) die voor de gehele programmaperiode gelden inclusief de verlenging van een jaar (Kadernota 2018). Een gevolg daarvan is dat jaarlijks het programmabudget dat is toegekend moet worden overgeheveld om deze taken te kunnen uitvoeren. Wij stellen daarom voor het resterend programmabudget over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Programma Verbetering Dienstverlening (€ 75.000 naar 2018)

Met het vaststellen van de Kadernota op 29 juni 2017 heeft u besloten om het Programma Verbetering Dienstverlening met maximaal een jaar te verlengen. Aan een aantal doelstellingen van het programma, bijvoorbeeld op het gebied van zaakgericht werken en de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum, wordt in 2018 verder gewerkt. Daarom is het wenselijk om ten behoeve hiervan het resterende budget over te hevelen naar 2018 voor een bedrag van € 75.000.

Budgetoverheveling Frictiebudget (€ 340.443 naar 2018 en 2019)

Dit betreft de budgetoverheveling van het frictiebudget 2017. Voor een nadere uitleg zie de voortgang van dit onderwerp bij taakveld 0.4 Overhead.

Budgetoverheveling LEADER (€ 150.000 naar 2018)

In 2016 is er opnieuw een Leadersubsidieregeling vastgesteld door de Provincie (Europese plattelandssubsidie). De opstart van de organisatie en het op gang komen van initiatieven heeft langer geduurd dan gedacht. De periode tussen eerste contact met de gemeentelijke LEADER-coördinator en de daadwerkelijke toekenning duurt ongeveer een jaar. Ook de afrekeningssysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (handelt aanvraagtraject en subsidiebeschikking af) zorgt ervoor dat wij pas laat in het traject daadwerkelijk onze cofinancieringsbijdrage moeten betalen.  
Er zijn voor Dronten een flink aantal initiatieven in procedure. Voor het initiatief ingediend door Roggebotstaete wordt de definitieve beschikking in december van dit jaar verwacht. Van een aantal andere initiatieven wordt dit in 2018 verwacht. Daarom wordt voorgesteld de reservering van 2017 (€150.000) over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling Pin only (€ 30.000 Burgerzaken naar 2018)

Er is geen ruimte geweest om het project “Pin Only” in het laatste kwartaal van 2017 te starten. Het project “Pin Only” schuift om deze reden door naar 2018. Vanwege de werkzaamheden die de organisatie van de verkiezingen met zich meebrengen, zal het project in het 2e kwartaal worden opgestart.
Wij vragen u het budget voor het project "Pin Only" over te hevelen.