Voortgang onderwerpen 2017

0.4 Overhead

Omzetten kredieten vervangingsinvesteringen software naar exploitatieruimte (budgetneutraal)

Door de ontwikkelingen in de ICT waar steeds meer op basis van licenties wordt gewerkt en de regelgeving van het BBV omtrent het activeren van kosten die softwaregerelateerd zijn, kunnen steeds minder software kosten worden geactiveerd, waardoor deze kosten in de exploitatie terecht komen. Door de kapitaallasten van deze vervangingsinvesteringen om te zetten naar exploitatiebudget voor software gerelateerde kosten ontstaat een budgettair neutraal effect.

Kredieten vervangingsinvesteringen 2017

2017

2018

2019

2020

2021*

Totaal in 5 jaar

Begr. 2017 Vervangingsinvesteringen software (afschrijving in 5 jaar)

105.000

124.600

55.000

55.000

239.880

579.480

Nieuwe kredieten

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

Mutatie kredieten

-95.000

-114.600

-45.000

-45.000

-229.880

-529.480

* Begroting 2018

Implementatie DLO (€ 17.500 in 2017 (nadelig) i.p.v. 2018 (voordelig))

De werkzaamheden voor de implementatie van het Digitaal Loket Ondernemers zijn deels alsnog in 2017 uitgevoerd. Bij het opstellen van de Kadernota 2018/
Voortgangsrapportage 2017 werd ervan uitgegaan dat pas in 2018 gestart kon worden met de werkzaamheden.

Frictiebudget 2017 (2017: € 106.000 nadelig; 2018: € 50.000 nadelig en 2019 € 290.443 nadelig)

Bij de jaarstukken 2016 heeft uw raad besloten om het uit de voorziening vrijgevallen budget voor frictie opnieuw op te nemen in 2017. In 2017 wordt echter slechts een gedeelte van het geraamde budget gebruikt. Voorgesteld wordt om een deel over te hevelen naar 2018 en 2019.

11 parkeerplaatsen De Reest (€ 30.000 nadelig incidenteel 2018)

In de afgelopen jaren is de parkeerdruk toegenomen door intensiever en meer gebruik van de parkeerplaatsen en daarnaast (m.n. door ontwikkelingen op terrein van duurzaamheid) doordat een deel van de parkeerplaatsen is gereserveerd voor de eigen elektrische auto’s (10 stuks) voor gebruik door opzichters, overige medewerkers en 2 gastenparkeerplaatsen voor elektrische auto’s.

Daarnaast wordt het kantoor van de gemeentewerf intensiever gebruikt als vergaderlocatie met daarbij extra parkeerdruk. Per saldo blijkt dat 20% van de aangelegde parkeerplaatsen wordt gebruikt voor elektrische auto’s voor eigen personeel/ inzet en gasten. Door de benodigde extra parkeerplaatsen te realiseren neemt de parkeerdruk af, de veiligheid toe en ontstaat er weer parkeerruimte voor bezoekers aan De Reest.

Netwerkplatform (€ 30.000 incidenteel voordelig 2017)

Op 12 oktober jl. zijn in het bestuurlijk overleg Netwerkplatform de resultaten tot nu toe gepresenteerd.
De gemeenten Kampen en Dronten hebben geconcludeerd dat er voor nu geen noodzaak is om direct een nieuwe leidinggevende voor het Netwerkplatform te werven. De huidige werkwijze met een grote verantwoordelijkheid voor samenwerking en afstemming op uitvoerend niveau wordt binnen alle drie de organisaties breed gedragen/geaccepteerd. Voorlopig wordt deze werkwijze gecontinueerd maar wordt niet uitgesloten dat werving en benoeming van een leidinggevende op termijn wenselijk wordt.