Voortgang onderwerpen 2017

0.5 Treasury

Correctie prijsstijgingen en inflatie Voorzieningen (€ 20.871 voordeel)

Zoals bij de Voortgangsrapportage 2017 aangegeven heeft de accountant bij de Jaarstukken 2016 het onderdeel Voorzieningen getoetst aan de definities/kenmerken die zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Er worden gedurende het boekjaar middelen ter correctie van inflatie en prijsstijgingen aan de Voorzieningen toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op het in de Nota reserves en voorzieningen genoemd percentage en wordt berekend over de boekwaarde van de voorziening aan het begin van het boekjaar. Deze systematiek is echter niet correct en dient alleen toegepast te worden over Voorzieningen waarbij het (onderhouds-)plan op basis van nominale waarden per peildatum is opgesteld.

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 is dit al technisch correct verwerkt en heeft daarom voor 2017 een eenmalig positief effect van € 20.871.