Voortgang onderwerpen 2017

0.61 OZB woningen

Extra OZB-opbrengsten (uit voorgaande belastingjaren) (€ 75.000 incidenteel voordelig 2017)

GBLT heeft voor de belastingjaren 2016 en 2015 nog extra OZB-opbrengsten geïnd welke nog niet waren verantwoord in de Jaarstukken 2016 gezien de onzekerheid omtrent de mogelijkheden tot daadwerkelijke inning van deze gelden.