Voortgang onderwerpen 2017

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bijdrage aan stichting MFG2 Biddinghuizen (€ 10.000 met dekking bestemmingsreserve)

De Stichting MFG2 is in het kader van de met de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst bezig met de ontwikkeling van het Multifunctionele Centrum 2 te Biddinghuizen. In het kader van deze ontwikkeling moet de Stichting kosten maken in het kader van communicatie, advisering etc. Daarom is besloten om aan de  Stichting uit de bestemmingsreserve Biddinghuizen een bijdrage toe te kennen van € 10.000. Ten aanzien van dit bedrag dient de Stichting uiteraard rekening en verantwoording af te leggen.

Vaststelling subsidie 2016 Meerpaal (€ 83.546 voordeel incidenteel)

De Meerpaal is bewust bezig met haar onderhouds- en vervangingsinvesteringen, wat niet vervangen hoeft te worden en wat uitgesteld kan worden zonder dat het schade nu of in de toekomst teweeg brengt wordt niet uitgevoerd. Hierdoor vindt er dit jaar weer een onderbesteding van de subsidie plaats. Een deel van deze onderbesteding kan worden aangewend om het verlies op de programmering te dekken (zie collegebesluit en raadsbrief). Hiermee wordt tevens een grotere toename van het negatieve vermogen op de algemene reserve commerciële activiteiten voorkomen. Gezien het vermogen op subsidieactiviteiten al maximaal is, wordt het restant van € 83.546 teruggevorderd.