Financieel effect programma 5

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

5.1

Sportbeleid en activering

-107

-284

-

-284

5.2

Sportaccommodaties

-3.172

-3.257

-12

-3.269

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-297

-341

-

-341

5.4

Musea

-151

-95

-

-95

5.6

Media

-1.535

-1.535

-

-1.535

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.676

-9.811

74

-9.737

Subtotaal lasten

-14.938

-15.323

62

-15.261

Baten:

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

1.537

1.528

-

1.528

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

-

5.4

Musea

-

-

-

-

5.6

Media

38

38

-

38

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

837

837

-

837

Subtotaal baten

2.412

2.403

2.403

Verwacht exploitatieresultaat

-12.525

-12.919

61

-12.858

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect Slotrapportage meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

5.1

Sportbeleid en activering

-

-

-

-

-

5.2

Sportaccommodaties

-13

-

3

-7

-6

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-

-

-

-

-

5.4

Musea

-

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

73

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

60

3

-7

-6