Voortgang onderwerpen 2017

6.3 Inkomensregelingen

Participatiewet-inkomensdeel (Storting € 418.103 in bestemmingsreserve P-wet I-deel)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2017 de definitieve beschikking afgegeven voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen). Het bedrag is € 9.741.694 groot. Het ministerie gaat daarbij uit van een uitkeringsbestand van 673 huishoudens met een gemiddelde uitkering van € 14.475. In de periode van januari tot en met september 2017 is het gemiddeld aantal huishoudens met een uitkering echter 662 met een gemiddelde uitkering van € 13.873. Daarnaast is in 2017 voor circa € 200.000 aan loonkostensubsidie verstrekt, waarbij cliënten met een lagere loonwaarde met behulp van dit instrument reguliere werkzaamheden verrichten. Ook de kosten van een extra handhaver zijn hieruit gedekt. Hierover bent u eerder via een raadsbrief geïnformeerd.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat we, ondanks deze extra uitgaven, verwachten in 2017 € 418.103 toe te kunnen voegen aan de bestemmingsreserve PW.

Participatiewet-inkomensdeel 2016

Begroot 2017 oud

Begroot 2017 nieuw

Verschil

Uitgaven Participatiewet (PW)

Uitgaven inkomensdeel

- 9.094.341

- 8.592.505

501.836

Uitgaven IOAW

- 465.918

- 431.409

34.509

Uitgaven IOAZ

- 63.706

- 87.005

- 23.299

Uitgaven BBZ (starters)

- 138.198

- 178.633

- 40.435

Uitgaven loonkostensubsidie

- 8.895

- 200.000

- 191.105

Uitgaven handhaver

-

- 65.000

- 65.000

Subtotaal

216.506

Inkomsten Participatiewet (PW)

Doeluitkering

9.647.205

9.741.694

94.489

Verhaal inkomensdeel

118.779

220.335

101.556

Vorderingen IOAW

676

3.174

2.498

Vorderingen IOAZ

329

2.101

1.772

Vorderingen BBZ

4.069

3.875

- 194

Overige inkomsten

-

1.476

1.476

Subtotaal

201.597

Resultaat PW inkomensdeel

-

418.103

418.103

Storting bestemmingsreserve P-wet inkomensdeel

-

- 418.103

- 418.103

(bestemmingsreserve gemaximeerd op € 1.500.000)

Resultaat PW I-deel na reservemutatie

0

0

0

Verloop Bestemmingsreserve Inkomensdeel 2017

Saldo per 1-1-2017

1.016.256

Resultaat Inkomensdeel slotrapportage 2017)

418.103

Storting bestemmingsreserve P-wet inkomensddeel

418.103

Saldo per 31-12-2017

1.434.359

Voorlopige beschikking gebundelde uitkering P-wet inkomensdeel 2018

De voorlopige gebundelde uitkering P-wet inkomensdeel 2018 is vastgesteld op
€ 9.598.973. Begroot in 2018 is € 9.647.205. De verlaging van € 48.232 is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) (€ 71.902 overschrijding)

In de kadernota 2016 bent u akkoord gegaan met een begrotingswijziging voor de jaren 2016-2019. Er is destijds aangegeven dat we jaarlijks het financieel perspectief gaan bekijken om zo vinger aan de pols te houden.

We zijn er destijds vanuit gegaan dat het economisch herstel is ingezet en dat daarmee de kosten voor de uitvoering de Bbz jaarlijks zouden teruglopen. Voor 2017 verwachten we op € 274.940 uit te komen. De begroting voor 2017 is vastgesteld op € 203.038.
Een overschrijding van € 71.902.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) 2017

Prognose 2017

Verdeling bijdrage Rijk/Gem.

Kosten gemeente

Kosten werkzaamheden ZLF (incl. WSNP)

-232.260

-232.260

Kosten levensonderhoud

-238.151

Ontvangsten levensonderhoud

16.001

-222.150

rijksvergoeding 75%

-166.613

kosten gemeente 25%

-55.538

-55.538

Kapitaalverstrekking

-100.000

Normbaten kapitaalverstrekking

-124.252

-24.252

rijksvergoeding 75%

-18.189

kosten gemeente 25%

-6.063

Normbaten kapitaalverstrekking

-124.252

Werkelijke ontvangsten

-92.834

Extra lasten gemeente

-31.418

-31.418

Uitvoeringskosten artikel 56, eerste lid, BBZ

-102.729

rijksvergoeding 90%

-92.456

kosten gemeente 10%

-10.273

-10.273

Vaste component doeluitkering

31.376

Overige ontvangsten vorderingen

23.172

Prognose lasten gemeente

-274.940

Begroting 2017

-203.038

Tekort

-71.902

Minimabeleid onderdeel uitvoering (€ 159.238 overschrijding in 2017 en 2018)

Onderlinge verrekening tussen de verschillende producten binnen het minimabeleid leveren een geraamd tekort in 2017 op van € 159.238.

Verwachte

Minimabeleid onderdeel uitvoering

kosten 2017

Begroot

Verschil

Toegankelijkheidsbijdrage

-215.976

-261.201

45.225

Individuele studietoeslag

-3.000

-36.288

33.288

Leenbijstand statushouders

-17.755

-67.472

49.717

Individuele inkomenstoeslag

-105.600

-123.000

17.400

Kwijtschelding belastingen

-368.432

-291.000

-77.432

Collectieve zorgverzekering

-222.408

-203.000

-19.408

Individuele bijzondere bijstand

-215.000

-149.000

-66.000

Bijzondere bijstand bewindvoering

-322.028

-180.000

-142.028

Totaal

-1.470.199

-1.310.961

-159.238

Hieronder worden een viertal posten nader toegelicht:

Bijzondere bijstand bewindvoeringskosten

Doordat er de laatste jaren steeds meer mensen onder bewind worden gesteld, lopen de kosten hiervoor erg op. Daarnaast valt op dat in 2017 een groot aantal mensen gewisseld zijn van bewindvoerder, waardoor extra kosten zijn ontstaan.

Kwijtschelding belastingen

Uit de voortgangsrapportage van het GBLT blijkt dat de kosten voor kwijtschelding sec 2017 uitkomen op € 332.900. Dit ligt in de lijn met voorgaande jaren. De begroting van 2017 is op € 291.000 vastgesteld. Inclusief de in 2017 in rekening gebrachte kosten uit voorgaande jaren (2013-2016 € 35.532) betekent dit in 2017 een overschrijding van
€ 77.000.

Individuele bijzondere bijstand

De verwachte kosten voor individuele bijzondere bijstand is € 215.000. Een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, maar een tekort van € 66.000 ten opzichte van de begroting.

Toegankelijkheidsbijdrage

Per 1 januari 2017 is de Maatschappelijke participatie en toegankelijkheidsbijdrage gekoppeld aan de Pas van Dronten. De totale kosten van deze regeling komt in 2017 op € 215.976 uit, terwijl er € 261.201 begroot is. Een overschot van € 45.225. De verwachting is dat de pas van Dronten steeds meer bekendheid krijgt waardoor de kosten in de komende jaren zullen stijgen.

Zowel voor 2017 als voor 2018 wordt een tekort verwacht. Er wordt geen noemenswaardige stijging in de kosten verwacht voor 2018 ten opzichte van 2017. Derhalve wordt voorgesteld om zowel  de begroting 2017 als 2018 met een bedrag van € 160.000 op te hogen ten laste van de algemene middelen.