Voortgang onderwerpen 2017

6.2 Wijknetwerken

Formatie uitbreiding gidsen Jeugd (budgettair neutrale wijziging taakveld 6.2 naar 0.4)

Op 17 oktober 2017 nam het college het besluit (kenmerk B17.002287) om de inkoopovereenkomst met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor de levering van 1,55 FTE Schoolmaatschappelijk werk/gids jeugd op te zeggen per 1 november 2017 met inachtneming van de opzegtermijn van 6 maanden. Het college nam tevens het besluit de huidige medewerkers van MDF een dienstverband bij de gemeente Dronten aan te bieden per 1 mei 2018. Dit betekent een formatie uitbreiding bij de gemeente Dronten enerzijds en een daling in de inkoopkosten anderzijds. Deze verandering in werkgeverschap verloopt daarom budgetneutraal en past bij de inhoudelijke trend die door de gemeente is ingezet om gidsen zoveel mogelijk in eigen dienst te nemen.