Budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld.

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen naar het boekjaar 2018 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Programma 4

- Budgetoverheveling Aanbod Alle Peuters

74.138

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 4

74.138

Budgetoverheveling Aanbod alle Peuters (€ 24.713 en € 49.425)

Het Rijk heeft vanaf 2016 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om alle peuters gebruik te kunnen laten maken van voorschoolse opvang. De gemeente Dronten harmoniseert per 1 januari 2018. De beschikbare middelen uit 2016 (€ 24.713 bij de jaarrekening 2016 overgeheveld naar 2017) en 2017 (€ 49.425) worden beide overgeheveld naar 2018.