Budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld.

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen naar het boekjaar 2018 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Programma 6

- Budgetoverheveling Wmo/HHT

93.749

P. van Bergen

Sociaal Domein

- Budgetoverheveling Versterking voorveld vrijwilligers & familiezorg

230.000

P. van Bergen

Sociaal Domein

- Budgetoverheveling Armoedebeleidsplan vrijwilligersinitiatief

87.468

P. van Bergen

Sociaal Domein

- Budgetoverheveling uitbestede werkzaamheden WSW

7.725

P. van Bergen

Sociaal Domein

Totaal Programma 6

418.942

Budgetoverheveling WMO/HHT (€ 93.749)

Om de huidige regeling nog voor de huidige gebruikers voort te kunnen zetten tot 1 juli 2018 wordt voorgesteld om het restantbedrag op de post HHT-regeling over te hevelen. De laatste prognose geeft € 93.749 aan.

Budgetoverheveling versterking voorveld vrijwilligers & familiezorg 2017 (€ 230.000)

Een aanzienlijk deel van de middelen kunnen nog in 2017 besteed worden, echter niet het volledige budget. We willen derhalve voorstellen om € 230.000 over te hevelen naar het jaar 2018. Onderdelen uit deze maatschappelijke agenda zijn onder andere: Vraag elkaar, Mantellink, Mantelzorgcompliment, Klussendienst voor ouderen, Programma gezonde Leefstijl, project Eenzaamheid(Familiehulp en Vraag Elkaar) en pilot Woonstart.

Budgetoverheveling middelen beleidsplan armoede 2015-2018 (€ 87.468)

Het armoedebeleidsplan 2015-2018 bestaat uit meerdere bouwstenen op basis waarvan
de begroting voor de verschillende jaren is opgesteld en vastgesteld. Eén van de
bouwstenen van het armoedebeleidsplan is het vrijwilligersinitiatief, beter bekend als ‘Het beste idee van Dronten’. De subsidietender van 2017 staat sinds 16 oktober
2017 uit. Alle maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties en scholen in Dronten kunnen tot en met 10 december 2017 hun ideeën kenbaar maken aan de gemeente Dronten. Begin 2018 vindt de beoordeling plaats van de beste ideeën van Dronten door een speciale jury. Na een positieve beoordeling vindt een subsidietoekenning plaats, waarna uitbetaling plaatsvindt. Gezien de toekenning en uitbetaling in 2018, wordt voorgesteld het budget van € 87.468 over te hevelen naar 2018.

Budgetoverheveling uitbestede werkzaamheden WSW (€ 7.725)

Rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen rondom de WSW vanuit het Rijk en de nieuwe raad wordt voorgesteld dit budget over te hevelen voor de inhuur van specialistische kennis.