Voortgang onderwerpen 2017

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toezicht en handhaving Kinderopvang (€ 4.396 in 2018 structureel € 3.260 vanaf 2019)

De algemene uitkering wordt met ingang van 2018 verhoogd vanwege de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het gaat landelijk om structureel € 1,8 miljoen incidenteel aangevuld in 2018 met € 0,7 miljoen. De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt.

Integratie en participatie statushouders (€ 91.163 en € 50.605 nadelig incidenteel, dekking uit Algemene uitkering)

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten
middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden
werk en integratie, onderwijs en zorg. Toekenning van de bedragen per gehuisveste
statushouders (€ 4.430) vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers. In de
septembercirculaire 2017 (verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen) heeft de toekenning plaatsgevonden van € 91.163 (partieel effect) en € 50.605 (participatie en integratie) over de periode mei t/m augustus 2017.