Financieel effect programma 2

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

2.1

Verkeer en vervoer

-9.336

-9.051

-35

-9.086

2.2

Parkeren

-339

-109

-

-109

2.4

Economische havens en waterwegen

-191

-191

10

-181

Subtotaal lasten

-9.866

-9.351

-25

-9.376

Baten:

2.1

Verkeer en vervoer

2.921

2.884

-

2.884

2.2

Parkeren

2

2

-

2

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

Subtotaal baten

2.923

2.886

2.886

Verwacht exploitatieresultaat

-6.943

-6.465

-25

-6.490

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect Slotrapportage meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

2.1

Verkeer en vervoer

-35

-46

-

-

-

2.2

Parkeren

-

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterwegen

10

10

10

10

10

Totaal meerjarig effect programma

-25

-36

10

10

10