Financieel effect programma 6

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt:

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.242

-3.379

88

-3.291

6.2

Wijkteams

-3.154

-4.649

6

-4.643

6.3

Inkomensregelingen

-12.511

-13.623

-38

-13.661

6.4

Begeleide participatie

-3.234

-4.119

8

-4.111

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.865

-5.930

87

-5.843

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.632

-1.860

-

-1.860

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-6.105

-6.803

-

-6.803

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-715

-876

-

-876

Subtotaal lasten

-36.458

-41.239

151

-41.088

Baten:

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

72

117

-

117

6.2

Wijkteams

-

66

-

66

6.3

Inkomensregelingen

9.233

10.101

313

10.414

6.4

Begeleide participatie

-

263

-

263

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6

156

-

156

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

775

660

-

660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

Subtotaal baten

10.086

11.363

313

11.676

Verwacht exploitatieresultaat

-26.372

-29.875

463

-29.412

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect Slotrapportage meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

89

-234

-3

-4

-4

6.2

Wijkteams

6

79

60

70

60

6.3

Inkomensregelingen

274

-247

-

-

-

6.4

Begeleide participatie

8

-8

-

-11

26

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

88

-44

60

91

59

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

465

-454

117

146

141