Financiële effecten programma

Financieel effect mutaties reserves (taakveld 0.10)

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

Mutaties reserves prog.0

-2

-2

-

-2

Mutaties reserves prog.1

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.2

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.3

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.4

-309

-309

-

-309

Mutaties reserves prog.5

-78

-1.790

-

-1.790

Mutaties reserves prog.6

-19

-169

-418

-587

Mutaties reserves prog.7

-

-

-

-

Mutaties reserves prog.8

-

-2.624

-

-2.624

Mutaties reserves prog.9

-1

-

-

-

Mutaties reserves prog. Alg. dekk.

1

-927

-

-927

Subtotaal lasten

-408

-5.821

-418

-6.239

Baten:

Mutaties reserves prog.0

70

300

-30

270

Mutaties reserves prog.1

41

41

-

41

Mutaties reserves prog.2

26

50

-

50

Mutaties reserves prog.3

-

82

-

82

Mutaties reserves prog.4

10

315

-

315

Mutaties reserves prog.5

1.003

2.715

10

2.725

Mutaties reserves prog.6

-128

2.217

-

2.217

Mutaties reserves prog.7

-

-35

-

-35

Mutaties reserves prog.8

-

877

-

877

Mutaties reserves prog.9

133

-

-

-

Mutaties reserves prog. Alg. dekk.

-

2.674

-

2.674

Subtotaal baten

1.155

9.236

-20

9.216

Totaal mutaties reserves

746

3.414

-438

2.976

Meerjarige effecten mutaties reserves 2017 tot en met 2021

De meerjarige mutaties reserves zijn:

Mutaties reserves meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

Mutaties reserves

-438

30

-

-

Totaal mutaties reserves meerjarig

-438

30

Samenvatting mutaties reserves

De volgende inzet van reserves is verwerkt in deze Slotrapportage 2017:

Mutaties reserves:

2017

2018

Storting Bestemmingsreserve P-Wet inkomensdeel

-418.103

0

Onttrekking Bestemmingsreserve MFG2 Biddinghuizen

10.000

0

Doorschuiven onttrekking Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering ICT aanpassingen organisatie-aanpassing

-30.000

30.000

Totaal

-€ 438.103

€ 30.000