Financieel effect programma 0

Effecten financieel 2017

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl.SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl.SR

(x € 1.000)

2017

2017

2017

2017

Lasten:

0.1

Bestuur

-1.928

-1.939

-3

-1.942

0.2

Burgerzaken

-1.540

-1.670

30

-1.640

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-295

-288

-

-288

0.4

Overhead

-11.894

-13.488

519

-12.969

0.5

Treasury

-7.928

-8.513

91

-8.422

0.61

OZB woningen

-478

-478

-

-478

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

-1.408

-409

-

-409

Subtotaal lasten

-25.471

-26.785

637

-26.148

Baten:

0.1

Bestuur

28

28

-

28

0.2

Burgerzaken

609

709

-

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

-

0.4

Overhead

603

459

-52

407

0.5

Treasury

12.875

12.931

-70

12.861

0.61

OZB woningen

7.669

7.669

75

7.744

0.62

OZB niet-woningen

1.432

1.432

-

1.432

0.63

Parkeerbelasting

8

8

-

8

0.64

Belastingen Overig

1.390

1.390

-10

1.380

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

51.755

53.899

-147

53.752

0.8

Overige baten en lasten

16

16

-

16

Subtotaal baten

76.385

78.541

-204

78.337

Verwacht exploitatieresultaat

50.915

51.757

433

52.190

Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Effect Slotrapportage meerjarig

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

Bestuur

-3

-7

-8

-7

-7

0.2

Burgerzaken

30

-30

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

-

-

0.4

Overhead

466

-644

-321

-31

-31

0.5

Treasury

21

-

-

-

-

0.61

OZB woningen

75

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-10

-10

-10

-10

-10

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-147

28

-59

-194

-272

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

Totaal meerjarig effect programma

432

-663

-398

-242

-320