Budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld.

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen naar het boekjaar 2018 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Programma 1

- Budgetoverheveling trainingen Diamant

50.000

mr. A.B.L. de Jonge

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 1

50.000

Budgetoverheveling trainingen Diamant van 2017 naar 2018 (€ 50.000 integraal veiligheidsbeleid)

De besprekingen voor twee nieuwe trainingen Diamant vinden nog in 2017 plaats. De daadwerkelijke start van de trainingen staat gepland voor 2018. Het voorstel is de kosten van beide trainingen te financieren uit het daarvoor begrote projectbudget 2017 en genoemde middelen over te hevelen.