Voortgang onderwerpen 2017

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Uitkomsten Septembercirculaire 2017

In een afzonderlijke raadsbrief bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de Septembercirculaire 2017.  De financiële effecten zijn in deze slotrapportage verwerkt.

In onderstaande tabel zijn alleen de effecten van de Septembercirculaire 2017 weergegeven. De beginstand betreft de Meicirculaire 2017 en de eindstand van de Septembercirculaire 2017. Bij de kolom "effect" is te lezen of de lasten budgettair neutraal zijn opgenomen en op welk programma dit te zien is.

Uitkomsten Septembercirculaire 2017

2017

2018

2019

2020

2021

Effect

Berekening beginstand Meicirculaire 2017

53.899

55.377

55.749

56.063

56.263

Conform VR2017

Uitkeringsfactor

Accresontwikkeling

-159

133

-27

-53

27

Nominale ontwikkeling

0

0

27

0

-107

Ontwikkeling uitkeringsbasis

-26

0

27

-53

-107

Overige mutaties uitkeringsfactor

-105

0

0

27

27

Subtotaal:

-290

133

27

-79

-160

Begrotingssaldo

Taakmutaties

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

0

4

3

3

3

Subtotaal:

0

4

3

3

3

Budgettair neutraal

IU/DU/SU

Wmo (met name huishoudelijke hulp)

16

16

16

16

16

Verhoogde asielinstroom - partieel effect (DU)

91

0

0

0

0

Verhoogde asielinstroom - participatie en integratie (DU)

51

0

0

0

0

Gezond in de stad (DU)

0

0

0

0

0

Armoedebestrijding kinderen (DU)

0

0

0

0

0

Subtotaal:

158

16

16

16

16

Budgettair neutraal

3 D’s in het sociaal domein

decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)

-9

-66

-76

-107

-76

decentralisatie jeugdzorg (IU)

-5

-59

-29

-39

-29

decentralisatie Participatiewet (IU)

0

0

0

12

-27

Subtotaal:

-14

-125

-105

-134

-132

Budgettair neutraal

Berekening eindstand

53.753

55.405

55.690

55.869

55.990

Hieronder worden de effecten van de Septembercirculaire 2017 nader toegelicht:

Uitkeringsfactor (effecten komen ten laste van het meerjarig begrotingssaldo)

In de septembercirculaire is de accresontwikkeling bijgesteld op basis van de Miljoenennota. Belangrijkste verklaring voor stijging van het accres betreft hogere uitgaven voor de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en onderwijs en veiligheid. De neerwaartse bijstelling voor 2017 is met name een gevolg van lagere uitgaven op de SZW-begroting.

Taakmutaties (maatstafgewichten) (budgettair neutraal verwerkt)

De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) met zich meebrengt.

IU/DU/SU (budgettair neutraal verwerkt)

  • Wmo (€ 16.000 structureel):

Jaarlijks wordt het macrobudget van de Wmo-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot bovenstaande mutaties voor de gemeente Dronten;

  • Verhoogde asielinstroom – partieel effect (€ 91.000 incidenteel);
  • Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (€ 51.000 incidenteel):

Gemeente Dronten krijgt de werkelijke instroom van vergunninghouders gecompenseerd gedurende de maanden mei tot en met augustus 2017, wat tot bovenstaande mutaties voor de gemeente Dronten leidt.

3 D’s in het sociaal domein (budgettair neutraal verwerkt)

  • Decentralisatie AWBZ naar Wmo (IU)
  • Decentralisatie Jeugdzorg (IU)
  • Decentralisatie Participatiewet (IU)

De verdeling van deze 3 decentralisaties voor 2017 zijn ten opzichte van de Meicirculaire 2017 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen.
De uitkering voor 2018 en verder is gelijk gesteld aan de uitkering voor 2017. De bedragen 2016 worden bij de Decembercirculaire 2017 definitief gemaakt.

De verwerking van de effecten met betrekking tot het sociaal domein zullen conform de bestendige gedragslijn taakstellend op de betreffende budgetten worden verwerkt.

Over de effecten van de Meicirculaire 2017 bent u in juni 2017 geïnformeerd ook door middel van een informatiebrief.