Voortgang onderwerpen 2017

0.8 Overige baten en lasten

Ontwikkelingen post onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het college is door uw raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Het verloop van de post voor 2017 tot en met deze rapportage is in de volgende tabel weergegeven.

Stand post éénmalig onvoorzien 2017

Omschrijving

Datum

Bedrag

Stand post éénmalig onvoorzien 2017

01-01-17

142.000

Inzet 2017

Fietspad Dronten - Swifterbant

B16.003098

-15.000

Nadeelcompensatie exploitant

B16.003057

-5.684

Culturele route Dronten op tegels

B17.000185

-7.500

Erfgoedmagazine Dronten

B17.001049

-12.605

Wandschildering P. van Soest

B17.000383

-11.000

Bezoek koninklijk paar

B17.002143

-10.619

+ = voordeel, - = nadeel

Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag van € 15.000, hetgeen valt binnen de grenzen van het mandaat van het college.