Budgetoverhevelingen 2017 naar 2018

Voor dit programma wordt voorgesteld om een aantal budgetten van het boekjaar 2017 naar het boekjaar 2018 over te hevelen. Deze budgetten zijn getoetst aan de met de raad afgesproken richtlijnen hiervoor. In een enkel geval wordt een budget (op basis van de bijgestelde projectplanning) naar een later jaar overgeheveld.

In de volgende tabel worden de budgetoverhevelingen naar het boekjaar 2018 voor dit programma op een rij gezet.

Omschrijving

Bedrag

Portefeuillehouder

Vakgebied

Programma 2

- Budgetoverheveling Projecten openbare verlichting

297.800

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

- Dekking voorziening openbare verlichting

-297.800

A. van Amerongen

Ruimtelijk domein en Dienstverlening

Totaal Programma 2

0

Budgetoverheveling Projecten Openbare verlichting doorschuiven naar 2018 (budgetneutraal i.v.m. Voorziening groot onderhoud)

In 2017 worden een aantal projecten niet uitgevoerd maar in 2018. In totaal gaat om een bedrag van € 297.800 dat gekoppeld is aan de Voorziening groot onderhoud van Openbare verlichting.

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Bijdrage project reconstructie De Noord (€ 98.800) voor vervanging van masten en openbare verlichtingskabels. Dit project is momenteel in uitvoering maar naar verwachting zal de verrekening van de openbare verlichting begin 2018 plaatsvinden;
  • Bijdrage voor het project revitalisering industrieterrein Noorderbaan (€ 109.000) voor het vervangen van armaturen. Dit project, dat in samenwerking met de SEA uitgevoerd wordt, bevindt zich in de fase van subsidieaanvraag. Naar verwachting zal dit project in 2018 uitgevoerd worden;
  • Bijdrage Wisentweg (€ 90.000). Voor het fietspad langs de Wisentweg moeten oplossingen gevonden worden voor zowel de verlichting als voor de onderhoudsgevoelige verharding. Wij willen met de directbetrokkenen, waaronder de Warmonderhof en de zorgboerderij, kijken naar (innovatie) oplossingen. De komende periode gaan wij met hen hier over in gesprek. De uitvoering kan naar verwachting dan in 2018 plaatsvinden.